ΥΠΑΠΑΝΤΗ

Ὑπῆρχε μία ἁγία γυναῖκα τὰ χρόνια ἐκεῖνα στὰ Ἱεροσόλυμα ποὺ λεγότανε Ἄννα. Αὐτὴ ἡ Ἄννα καταγότανε ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Ἀσήρ. Ὅπως ἤτανε οἱ δώδεκα φυλές, τὰ δώδεκα παιδιὰ τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὑπῆρχε μόνο στὸ Ἰσραηλιτικὸ ἔθνος, ἀνεδείκνυε ἀπὸ κάθε φυλὴ κάποια ἐκλεκτὰ πρόσωπα. Ἀπὸ τὴ […]