ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς εἶναι ὁ στενότερος, ἀνήκει στοὺς στενότερους καὶ προσφιλέστερους συνεργάτες καὶ συνοδοιπόρους τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Εἶναι ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς τέσσερεις Εὐαγγελιστὲς ποὺ δὲν προέρχεται ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες, ἀλλὰ προέρχεται ἀπ’ τοὺς ἐθνικούς. Ἤτανε προσήλυτος. Δηλαδὴ ἐξ ἐθνῶν ἔγινε Ἰσραηλίτης, τῆς θρησκείας τῶν Ἰουδαίων, καὶ μετὰ Χριστιανός. Κι αὐτὸ φαίνεται, διότι ἀγνοεῖ καὶ […]

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Καλὸ εἶναι οἱ χριστιανοὶ νὰ ἔχουν ἕνα κομποσχοίνι ποὺ ἔχει ἑκατὸ κόμπους καὶ σὲ μιὰ δύσκολη ὥρα ν’ ἀπευθύνωνται σ’ ἕναν ἅγιο. Συνήθως τὸ ἔχουμε γιὰ νὰ ἀπευθυνώμαστε στὸν Χριστὸ καὶ λέμε Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με. Ἢ στὴν Παναγία καὶ λέμε Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς ἢ τὸ Θεοτόκε Παρθένε. Ἀλλὰ μερικὲς φορὲς εἶναι τέτοια […]