ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  «Χριστῷ συνεσταύρωμαι». Ἐδῶ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ δυνατὲς φράσεις τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ ὅλης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Λέει ὅτι ἐγὼ εἶμαι σταυρωμένος μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Τί θέλει νὰ πῆ αὐτό; Αὐτὸ ἔχει δυὸ ἔννοιες, πρῶτον μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὸ Βάπτισμα, ὅταν κανεὶς κατεβαίνη μέσα στὰ νερά, εἶναι θάνατος καὶ […]