ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

μακαριστὸς ἀρχιμανδρίτης Δανιὴλ Γούβαλης, προικισμένος
μὲ ἐξαιρετικὰ πνευματικὰ χαρίσματα καὶ κατέχων ἐκπληκτικὸ
πλοῦτο γνώσεων, διέπρεψε ὡς συγγραφέας, ὡς ἀπολογητὴς καὶ ὡς
ἱεροκήρυκας ἀπὸ ἄμβωνος καὶ ἀπὸ ραδιοφώνου. Σὲ κάθε ἱερὰ τελετουργία, σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εὐλογία νὰ παρακολουθήσουν τὸ σύντομο ἀλλὰ περιεκτικό, ἁπλὸ καὶ γεμᾶτο Θεία Χάρι κήρυγμά του. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν κατέγραφαν τὶς θεόπνευστες διδαχές του συστηματικὰ γιὰ πολλὰ ἔτη καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας διετήρησαν τὸ πολύτιμο αὐτὸ ὑλικό, τοῦ ὁποίου ἡ ἀπομαγνητοφώνησις καὶ ἡ ἔντυπος καταγραφὴ θεωρήθηκε δικαίως ἀπαραίτητη, ἀφ’ ἑνὸς μὲν πρὸς διατήρησιν τοῦ ἔργου τοῦ πνευματικοῦ πατρός, ἀφ’ ἑτέρου δὲ πρὸς ὠφέλειαν τῶν πιστῶν, πρὸς τὴν ὁποίαν ἀπέβλεπε κυρίως ὁ μακαριστὸς γέροντας.
Τὸ παρὸν τεῦχος παρουσιάζει μία σειρὰ κηρυγμάτων – ἀναλύσεων τοῦ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγελίου ποὺ ἐξεφωνήθησαν κατὰ τὸ ἔτος
2000, ἀφιερωμένα στὴν συμπλήρωσι δύο χιλιάδων ἐτῶν ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Ἐπειδὴ ἔγινε πιστὴ ἀπομαγνητοφώνησις, σὲ κάποια σημεῖα ὑπάρχουν ἐλλείψεις λόγῳ κακοῦ ἤχου ἢ διακοπῶν, τηρήθηκε δὲ ἐπακριβῶς ἡ ἔκφρασις τοῦ ὁμιλητοῦ.
Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε ὅσους μᾶς παρέδωσαν τὸ ἠχητικὸ ὑλικὸ καὶ βοήθησαν παντοιοτρόπως στὴν ἔκδοσι τοῦ παρόντος βιβλίου.

Leave a Reply