ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α’ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

Ὁ μακαριστὸς πνευματικός μας πατέρας ἀρχιμανδρίτης
Δανιὴλ Γούβαλης διαρκῶς τόνιζε μὲ τὴν πέννα καὶ μὲ τὸν λόγο
ὅτι «μέσα στὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὑπάρχουν
πηγὲς ποὺ προσφέρουν τὰ ὕδατα τῆς ἀληθινῆς ἀγαλλιάσεως.
Τόποι χλόης καὶ ὕδατα ἀναπαύσεως»

(Περίπατοι στὴν Ἁγία Γραφή, σελ. 14, 15)

Σ’αὐτὲς τὶς πηγὲς τῆς ζωῆς ὁδηγοῦσε τὸ χριστιανικὸ ποίμνιο κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Καλοῦ Ποιμένος καὶ μὲ
τὴν βοήθεια τῶν θεοφόρων Πατέρων, τὰ ἔργα τῶν ὁποίων διὰ
βίου μελετοῦσε καὶ ἀνεδείκνυε ἀπὸ ἄμβωνος καὶ μέσῳ τῆς συγ-
γραφῆς ψυχωφελεστάτων βιβλίων, ἄρθρων καὶ παρουσιάσεων.
Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν συντόμων ἀλλὰ χαριτωμένων καὶ πε-
ριεκτικῶν κηρυγμάτων του ἔχει ἠχογραφηθῆ καὶ μὲ τὴν βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ μακαριστοῦ γέροντος ξεκίνησε
ἡ ἀπομαγνητοφώνησι καὶ ἔκδοσί τους, πρὸς ὠφέλειαν ψυχῶν
καὶ ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα εὐγνωμοσύνης τῶν πνευματικῶν του
τέκνων πρὸς τὸν πνευματικό τους πατέρα.
Τὸ παρὸν τεῦχος περιέχει τὶς πιστὰ ἀπομαγνητοφωνημένες
ὁμιλίες ποὺ ἐξεφώνησε ὁ μακαριστὸς ἀναλύοντας τὴν Α΄ πρὸς
Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου
καὶ Ἁγίου Γεωργίου Σκάλας Ὠρωποῦ, τὶς ὁποῖες παραδίδουμε
πρὸς τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, ἐκφράζοντας τὶς ἐγκάρδιες εὐ-
χαριστίες μας σὲ ὅσους συνέβαλαν στὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ ἔργου.
«Ἂς ἰδοῦν πλουσίαν τὴν ἄνωθεν εὐλογίαν στὸν ἑαυτό τους καὶ
στὶς οἰκογένειές τους» (Ἄνοιξη μὲ τοὺς Ἁγίους, σελ. 6).

 

Leave a Reply