[…] Ἐπαναλαμβάνω. Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Φανουρίου μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ σκεφθοῦμε τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ. Καθὼς πορεύεται ἡ Ἐκκλησία, ὁ Θεὸς ἔχει μερικὰ σχέδια. Ἕνα παράδειγμα. Στὴν Τῆνο ἦταν αἰῶνες κρυμμένη μιὰ εἰκόνα. Καὶ ξαφνικὰ τότε ποὺ χρειαζότανε, τότε ποὺ ἄρχιζε ἡ Ἐπανάστασι, τότε ἐμφανίστηκε ἡ εἰκόνα. Ἄλλη περίπτωσι. Στὸ Λουτράκι, ἐπάνω στὸ βουνό, σ’ ἕνα σπήλαιο ἦταν κρυμμένο τὸ σῶμα ἑνὸς ἁγίου, τοῦ ἁγίου Παταπίου. Καὶ κάποια δεδομένη στιγμὴ ἦρθε στὸ προσκήνιο ὁ ἅγιος Πατάπιος καὶ ἀναθερμάνθηκε ἡ εὐσέβεια τῆς περιοχῆς. Ἄλλη περίπτωσι. Στὴ Λέσβο ἦταν κρυμμένοι οἱ τρεῖς γνωστοὶ ἅγιοι. Καὶ ὅταν ἦρθε ἡ κατάλληλη ὥρα, μὲ κάποια ὄνειρα ποὺ προηγήθησαν, ἦρθαν στὸ προσκήνιο οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἅγιοι. Λοιπόν, ἄλλη περίπτωσι. Στὰ παλαιὰ χρόνια ἦταν κρυμμένη κάπου ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κι ὅταν ἀνακαλύφθηκε, ἔγινε πάρα πολὺ μεγάλη χαρὰ καὶ πάρα πολὺ μεγάλη συγκίνησι.

Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὰ βιβλία. Μερικοὶ ἅγιοι ἄνθρωποι ἔχουν γράψει ὡραῖα βιβλία καὶ μερικὰ ἀπ’ αὐτὰ χαθήκανε. Ἔτσι πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες ἀνακαλύφθηκαν ὀχτὼ ὁμιλίες τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου σ’ ἕνα μοναστήρι ποὺ λέγεται τοῦ Σταυρονικήτα. Κι ἔγινε μεγάλη χαρὰ στὸν θεολογικὸ κόσμο ποὺ ἀνακαλύφθηκαν αὐτοὶ οἱ πνευματικοὶ θησαυροί. Ἐπίσης ἕνας καλόγερος στὸ Ἅγιον Ὄρος εἶχε γράψει ἕνα ὑπέροχο βιβλίο «Νηπτικὴ προσευχή», γι’ αὐτοὺς ποὺ προσεύχονταν, πολλὰ μυστικὰ γιὰ τὴν προσευχή. Καὶ ἐπὶ ἑκατὸ τόσα χρόνια ἤτανε κρυμμένο σὲ μιὰ βιβλιοθήκη καὶ κάποιος τὸ ἀνακάλυψε καὶ τὸ ἐξέδωκε. Ἄλλη περίπτωσις. Ἀπὸ τοὺς πιὸ σπουδαίους πνευματικοὺς συγγραφεῖς εἶναι ὁ ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος. Κι εἴχανε χαθῆ κάποιες ὁμιλίες, ἦταν ἐντελῶς ἄγνωστες, καὶ τώρα πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ τὶς βρήκανε στὰ συριακά, τὶς μετέφρασαν καὶ μπορεῖ τώρα ὁ λαὸς νὰ τρώη ἕνα ἐκλεκτὸ φαγητὸ ποὺ ἦταν χαμένο καὶ ξαναβρέθηκε. Σὰν νὰ ὑπῆρχε ἕνα δέντρο μὲ ὑπέροχα φροῦτα κι εἶχε χαθῆ. Καὶ ξαφνικὰ βρέθηκε τὸ δέντρο αὐτό.

Προχωροῦμε. Αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὸν ἅγιο Φανούριο. Δὲν ξέρουμε πόσους αἰῶνες ἤτανε κρυμμένος καὶ ἄγνωστος καὶ πρὶν ἀπὸ ἑξακόσια, ἑπτακόσια χρόνια στὴ Ρόδο, καθὼς γκρεμιζότανε ἕνα μέρος τοῦ παλαιοῦ φρουρίου, ἐκεῖ κοντὰ στὴ Ρόδο, ξαφνικὰ ἀνακαλύφθηκε μία ἐκκλησία καὶ μὲς στὴν ἐκκλησία ὅλα ἤτανε καμένη καὶ ἤτανε ἐντελῶς καινούρια καὶ ἄφθαρτη μία εἰκόνα ποὺ παρίστανε τὸν ἅγιο Φανούριο καὶ γύρω γύρω τὰ μαρτύριά του. Ὅπως εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ εἰκόνα ποὺ κάποιοι εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ τὴν κάνανε καὶ κάθε φορὰ ποὺ θὰ προσκυνᾶμε αὐτὴ τὴν εἰκόνα, θὰ παίρνουμε μεγάλη εὐλογία. Γύρω γύρω εἶναι ὅλα τὰ μαρτύριά του. Καὶ εἶχε καὶ τὶς δύο λέξεις ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ. Ἀπὸ τότε ἔγινε γνωστὸς ὁ ἅγιος Φανούριος.

Δηλαδὴ βλέπουμε ὅτι ὁ Θεὸς κάνει ἐκπλήξεις στοὺς Χριστιανούς. Ζοῦσε ἕνας ἅγιος γέροντας, ὁ ὁποῖος ὅ,τι εἶπε ὅλα βγαίνουνε. Καὶ εἶπε ὅτι ἐδῶ στὰ Δερβενοχώρια εἶναι κρυμμένος ἕνας ἅγιος, ἕνας πολὺ μεγάλος ἅγιος. Καὶ σὲ μιὰ δεδομένη στιγμὴ θὰ τὸν φανερώση ὁ Θεός. Καὶ τὸν ρωτήσανε: «Γέροντα, πῶς λέγεται αὐτὸς ὁ ἅγιος;» «Λέγεται ἅγιος Ἀρσένιος». Κι ὅταν, λέει, ἀποκαλυφθῆ, θὰ πάρη μπρὸς ἡ εὐσέβεια στὴν περιοχὴ καὶ θὰ γίνωνται πολλὰ θαύματα. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ Θεὸς συνηθίζει νὰ κάνη στοὺς Χριστιανοὺς μερικὲς ἐκπλήξεις. Καὶ δὲν ξέρουμε τί μᾶς ἐπιφυλάσσει στὸ μέλλον.

Γιὰ φανταστεῖτε, αὐτὸ δὲν τὸ στηρίζω πουθενά, ἔτσι φαντασία μου εἶναι. Φανταστεῖτε λοιπὸν ν’ ἀνακαλύψουνε στὴν Αἴγυπτο τὸν τάφο τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου. Γιατί, ὅταν ἦταν νὰ ἐνταφιασθῆ ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, εἶπε στοὺς μαθητές του: «Νὰ μὴν πῆτε σὲ κανέναν ποῦ μ’ ἔχετε ἐνταφιάσει». Φανταστεῖτε τί χαρὰ θὰ γίνη στὴν Ἐκκλησία, τί συγκίνησι, τί προσκυνήματα, τί θαύματα. Μιὰ πολὺ μεγάλη ἔκπληξι ποὺ θὰ κάνη ὁ Θεὸς θὰ εἶναι στὶς δύσκολες μέρες τοῦ Ἀντιχρίστου. Θὰ ἔρθουνε κάποιες ἡμέρες, λέει ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ θὰ ἔρθη ὁ ψευδομεσσίας τῶν Ἰουδαίων, ὁ Ἀντίχριστος καὶ θὰ πολεμῆ τοὺς Χριστιανοὺς σκληρά. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Θεὸς θὰ κάνη τὴν πιὸ μεγάλη ἔκπληξι. Ποὺ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ μέχρι τώρα, ὅλοι ἔχουνε πεθάνει. Μόνο δύο ἄνθρωποι δὲν ἔχουνε πεθάνει. Ξέρετε ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ δύο ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουνε πεθάνει; Ὁ προφήτης Ἠλίας καὶ ὁ πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ Ἐνώχ. Αὐτοὺς τοὺς δύο τοὺς φυλάει ὁ Θεὸς καὶ στὴν κατάλληλη στιγμὴ θὰ τοὺς φέρη στὸ προσκήνιο τῆς Ἐκκλησίας σὲ μιὰ δύσκολη ὥρα, γιὰ νὰ πολεμήσουνε τὸν μεγάλο ἐχθρό.

Τὸ συμπέρασμα: Ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει σχέδια. Λέει ὁ ἅγιος Χρυστόστομος ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι εὐμήχανος. Μηχανεύεται καὶ σκέπτεται πολλά. Καὶ κάνει διάφορες ἐκπλήξεις στοὺς Χριστιανοὺς καὶ δημιουργεῖ μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνησι. Φανερώνει χαμένα πνευματικὰ βιβλία, φανερώνει χαμένες εἰκόνες θαυματουργές. Ὅταν λέτε «Παναγία Φανερωμένη», σημαίνει ὅτι φανερώθηκε, ἦταν κρυμμένη. Φανερώνει κρυμμένους ἁγίους καὶ μᾶς φυλάει καὶ τοὺς δύο παλαιοὺς προφῆτες γιὰ τὴ δύσκολη ὥρα. Νὰ μᾶς φανερώση ὁ Θεὸς καὶ κάτι ἄλλο.

Πολλὲς φορὲς ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει μυστηριωδῶς στὴ ζωή μας καὶ χτυπᾶ τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς μας νὰ τοῦ ἀνοίξουμε. Μὲ ἕνα περιστατικό, μὲ ἕνα θαῦμα ποὺ θὰ δοῦμε, καμμιὰ φορὰ καὶ μὲ μιὰ ἀρρώστια. Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ καταλάβουμε τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἑαυτό μας.

Καὶ μελετῶντας ὅλα αὐτὰ μένουμε ἔκθαμβοι μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, στὴ σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία φαίνεται κάλλιστα καὶ στὸ βίο τοῦ ἁγίου Φανουρίου, ποὺ ὅταν ἡ Ρόδος ἦταν ἐνετοκρατούμενη καὶ ὑπέφεραν οἱ Χριστιανοὶ πάρα πολύ, τότε τὸν ἔβγαλε στὸ προσκήνιο.

Λοιπόν, ὁ Θεὸς εἶναι εὐμήχανος, ἔχει σχέδια καὶ μᾶς κάνει ἐκπλήξεις. Κι ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἤρθαμε ἐδῶ νὰ Τὸν δοξάζουμε καὶ σήμερα Τὸν δοξάζουμε μέσῳ τοῦ ἁγίου Φανουρίου, ὁ ὁποῖος ἅγιος Φανούριος εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες του νὰ εὐλογήση ὅλους σας καὶ νὰ σᾶς λύση καὶ τὰ διάφορα προβλήματά σας. Ἀμήν.

Leave a Reply