ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ο Θεολόγος ὅταν ἦταν στὴν Ἔφεσο 93 περίπου 95 ἐτῶν. Εἶπε σὲ ἑπτὰ μαθητές του «νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι». Βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, τοὺς εἶπε «Πάρτε μαζί σας τσαπιά καὶ φτυάρια καὶ τὰ σχετικά». Τοὺς εἶπε νὰ φτιάξουν σταυροειδῶς ἕναν τάφο κι ἔμεινε μέσα στὸν τάφο. Καὶ καθὼς προχωροῦσε ἡ νύχτα, ἀκόμη δὲν εἶχε χαράξει, λέει «σκεπάστε με». Τὸν σκεπάσανε μέχρι τὰ γόνατα, μετὰ τὸν σκέπασαν μέχρι τὸν τράχηλο, μετά τὸν ἀσπάστηκαν, μετὰ τοὺς εἶπε «βάλτε ἕνα λεπτό πανὶ στὸ πρόσωπό μου», πάλι τὸν ἀσπάστηκαν καὶ στὴ συνέχεια σκεπάστηκε ὁλόκληρος καὶ κοιμήθηκε. Ἐν τῷ μεταξὺ γύρισαν στὴν πόλι αὐτοὶ οἱ ἑπτὰ μαθητές, τοὺς συνἠντησαν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Χριστιανοί, λένε «ποῦ εἶναι ὁ διδάσκαλός μας;», τοὺς ἐξήγησαν πῶς ἔχει τὸ πρᾶγμα και παρεκάλεσαν νὰ τοὺς ὁδηγήσουν κι αὐτοὺς στὸν τάφο.

          Πῆγαν λοιπὸν στὸν τάφο, τὸν ἀνοίξανε καὶ δὲν βρήκανε τίποτε μέσα. Συνέβη τὸ ἴδιο, ὅπως συνέβη στὴν Παναγία, καὶ στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο. Ἤθελε ἡ Παναγία νὰ τὸν ἔχη κοντά της καὶ μὲ τὸ σῶμα καὶ μὲ τὴν ψυχή. Αὐτὸ τὸ ἴδιο, νὰ ἀφθαρτοποιηθοῦν τὰ σώματα, θὰ συμβῆ στὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ὅταν θὰ σημάνη ἡ σάλπιγγα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Κι αὐτὸ τὸ γράφει λεπτομερῶς ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, στὸ 15ο κεφάλαιο: «δεῖ γὰρ τὸ φθαρτόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν».

Leave a Reply